Koningspartij

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 24 augustus, de koningspartij…. later meer

WEDSTRIJDVERSLAG

PRIJSWINNAARS

HEREN A
1e prijs Jan Jelle Jongsma (K) en Taede Weidenaar
2e prijs Sjouke Hellinga en Feije Wiersma

HEREN B
1e prijs Minne Kooistra (K), Piet Wolters en Gert-Jan Kazimier
2e prijs Klaas Lijzenga en Tjalling Kooistra
1e verl Steven Zwart, Hendrik Jansma en Bauke Andre van der Wal
2e verl Dyonda Spiegelaar, Lysbeth Hellinga en Karin van der Zwaag

DAMES
1e prijs Tineke Kuitert (K), Jantina Rozema en Janny Bouius
2e prijs Baukje Terpstra en Elly Bouius
3e prijs Dyonda Spiegelaar, Lysbeth Hellinga en Karin van der Zwaag