Training 2022

De jeugdtrainingen worden dit seizoen verzorgd door onze trainsters Thirza Hellinga en Neeltsje Visser op de dinsdagavond op het kaatsveld in Broeksterwâld.

Vanaf dinsdagavond 3 mei starten we met de eerste jeugdtraining.

Dit jaar wordt de jeugd ingedeeld in 3 groepen :

Groep 16 t/m 9 jaar17.00 – 18:00
Groep 210 jaar en ouder18:00 – 19:00
Groep 3Kaatstoppers19:00 – 20:00

Zoals je kan zien hebben we een extra groep toegevoegd aan de training, de “Kaatstoppers”. Voor deze groep willen we de jeugd uitnodigen die al wat ouder zijn en de jeugd die kwa techniek al veel verder zijn en meer uitdaging in een training zoeken. Tijdens dit trainingsuur zullen er ook volwassen kaatsers naast ons trainen zodat de jeugd ook van hen kan leren en tevens voor de oudere jeugd de overstap naar de senioren minder groot wordt.

Trainster Thirza Hellinga 

Hoi! Myn namme is Thirza Hellinga, 20 jier en wenje yn Nijewier. Ik folgje de leararenoplieding basisûnderwiis oan NHL Stenden yn Ljouwert. Dit jier sil ik de trainingen fersoargje mei ien fan myn bêste freondinnen, Neeltsje Visser! Sels keats ik no aan 14 jier dus mei ieniche kennis en persoanlike ûnderfiningen, besykje ik de jeugd in goede basis fan it keatsen oan te learen en de bern eltse training noch better te meitsjen! Ik fyn it prachtich om te sjen as trainster/bestjoerslid dat it oantal leden, yn de ôfronne jierren sa groeid is en haw der in soad sin oan om alle bern wer te sjen! 

Trainster Neeltsje Visser 

Hoi! Ik bin Neeltsje Visser, 20 jier en kommend seizoen sil ik oan ‘e slach as keatstrainster by de jeugd. Sels keats ik ek fanôf jonge leeftiid. Dêrneist bin ik drok dwaande mei fuotbal, yn ‘e seal en op it fjild. It fuotbal falt faaks moai te kombinearjen mei it keatsen. Simmers kinst my ek foarby komme as ik in blok om op ‘e skeelers meitsje. Tusken al dat sporten troch studearje ik ek noch, Voeding en Diëtetiek oan de Hanzehogeschool yn Grins. Ik fyn it moai om te sjen dat it oantal jeugdleden by de klup geweldich groeid is ôfronne jierren en ik hoopje as trainer, de wille dy’t ik haw yn it spultsje oerbringe te kinnen op ‘e bern.

Wil uw kind ook graag mee trainen?
Opgeven voor de training kan via een bericht met naam + geboortedatum naar Steven Zwart 0611206267 / Thirza Hellinga 0620573259 of via een email naar jeugd@slaraek.nl.

Data trainingen 2022

dinsdag 3 meiTraining 1
dinsdag 10 meiTraining 2
dinsdag 17 meiTraining 3
dinsdag 24 meiTraining 4
dinsdag 31 meiTraining 5
dinsdag 7 juniTraining 6
dinsdag 14 juniTraining 7
dinsdag 21 juniTraining 8
dinsdag 28 juniTraining 9
dinsdag 5 juliLaatste Training
dinsdag 12 juliOuder – Kind partij