ARCHIEF: 1989 De “Hinke Partij” te Broeksterwoude

1989 Hinke Partij WebBROEKSTERWÂLD – Zaterdagmiddag hield kaatsvereniging “Sla Raek haar laatste ledenpartij voor de jeugd. Deze groots opgezette partij werd mogelijk gemaakt door sponsoring van Hinke. U zult zich misschien afvragen: “Wie is deze Hinke?”. Het is Hinke Visser, die vanaf de oprichting van “Sla Raek” al van de partij is, vooral het jeugdkaatsen had direct haar hart gestolen. Zo is dus bij haar het plan opgekomen om zelf een jeugdpartij te sponsoren.

Het bestuur stond natuurlijk niet onwelwillend tegenover dit voorstel en zo is dus nu de “Hinke Partij” geboren. Volgend jaar wordt deze partij waarschijnlijk weer gehouden en de kaatsers hopen dat het een traditie wordt. Tot zover het ontstaan van de “Hinke Partij” en nu terug naar wat er op het kaatsveld gebeurde. Dat was zeker niet weinig. Er hadden zich maar liefst 57 kaats(t)ers opgegeven, die verdeeld werden in drie verschillende klassen, te weten een A-klasse en B-klasse en de welpen. In alle klassen werd er in een poule systeem gekaatst.

WELPEN

De welpenklasse bevatte 6 parturen die verdeeld waren in twee poules van elk drie parturen. In poule 1 wist het partuur Romke Leegstra, Jelle Boorsma en Sjoukje Kooistra beide partijen te winnen. Al ging het tegen partuur Betty Koonstra, Alida Haisma en Lammert Raap zeker niet van en leien dakje, getuige de stand 3-3 6-4. Het derde partuur in deze poule Afke Wolters, Fokje Venema en Jakob Koonstra bleek zaterdagmiddag iets te licht en bleef op de derde plaats steken. In poule 2 was er ook een partuur wat er duidelijk uit sprong, nl. Afie Zwaagstra, Jan Visser en Baukje Wolters. Ze wisten beide partijen vrij vlot te winnen. Tegen partuur Ricardo Visser, Douwe Koonstra en Jelle Wolters was de stand 3-2 6-6 en partuur Jacob Rozema, Sietse Haisma en Piet Wolters werd zelfs helemaal geen eerst gegund. Deze laatsten wisten zich trouwens opmerkelijk te herstellen door tegen partuur Ricardo Visser c.s. met 3-1 te winnen, wat hun toch de tweede plaats in deze poule opleverde. Ze moesten dus om de derde prijs strijden tegen de als tweede in poule 1 geëindigde partuur Betty Koonstra c.s. Dit leverde een overwinning op voor Betty c.s. Ze wonnen met de stad 3-1 6-6 en namen dus de derde prijs voor hun rekening.

De finale ging dus tussen twee parturen, die beiden nog niets hadden verloren. Partuur Afie Zwaagstra c.s. bleek darin aan het langste eind te trekken. Grote animator in dit partuur was Baukje Wolters, die volgend jaar mogelijk een klasse hoger zal kaatsen. Ook Jan Visser, één van de kleinste kaatsers, maar zeker niet één van de minsten, liet zien dat hij weet wat kaatsen is. Daarbij kwam nog eens het degelijke spel van Afie Zwaagstra en dus pakte dit partuur op 3-1 6-2 de overwinning.

Uitslag van de welpen:

1e Afie Zwaagstra, Jan Visser en Baukje Wolters

2e Romke Leegstra, Jelle Boorsma en Sjoukje Kooistra

3e Betty Koonstra, Alida Haisma en Lammert Raap

B-JEUGD

In de B-klasse streden zeven parturen, die verdeeld werden over poule met vier parturen en een poule met drie parturen. In poule 1 werd het zeer spannend, Doordat het partuur Steven Zwart, Sjoerd Johan Plantinga en Klaas Lijzenga en partuur Douwe Schaafsma, Gert Jouke Elzinga en Marije Otter beide hun eerste twee partijen wonnen. Dus moest de beslissing komen uit de onderlinge confrontatie. Partuur Steven Zwart c.s. hadden voortdurend een klein overwicht, maar wisten dit toch niet in winst om te zetten. Onder aanvoering van Douwe Schaafsma wist dit partuur telkens weer langszij te komen en op de stand 5-5 6-0 ook nog te winnen. Het partuur Erik de Jing, Hendrik Leegstra en Sietse Rozema boog pas op de stand 5-5 6-6 het hoofd tegen Douwe Schaafsma c.s. In hun twee andere partijen haalden ze hun hoge niveau van de eerste partij niet weer en bleven dus op de derde plaats in de poule staan. Het vierde partuur in deze poule Dicky Kooistra, Jeroen van der Meer en Douwe Keegstra raakten iets te laat op elkaar ingespeeld. Ze verloren hun eerste twee partijen vrij kansloos, maar tegen partuur Erik de Jong c.s. lieten ze plotseling zien dat er toch wel iets meer in had gezeten dan een vierde plaats in hun poule. De overwinning van 5-4 6-2 was dik verdiend.

In poule 2 liet partuur Pieter Jelle Postma, Joke van Klaarbergen en Antsje Veenstra niets aan het toeval over. Men won van partuur Johan Bok, Fokje Dijkstra en Durk Oege Kooistra met maar twee tegeneersten en het partuur Biense Visser, Romke van der Meulen en Jan Harm Wolters werd helemaal geen eerst gegund. De tweede plaats in deze poule werd dus een strijd tussen partuur Johan Bok c.s. en partuur Biense Visser c.s. Het werd een gelijk opgaande strijd met wisselende kansen. Op de stand 5-5 6-4 wisten Johan Bok en consorten de stijd in hun voordeel te beslissen. Ze moesten aantreden tegen de als tweede geëindigden in poule 1 Steven Zwart c.s. De verwachting was dat het sterke partuur Zwart dit gemakkelijk zou winnen. Dat leek aanvankelijk ook te gebeuren. Partuur Steven Zwart c.s. namen een riante voorsprong van 5-1, maar dat werd partuur Johan Bok c.s. toch iets te gortig. Door zeer goed tegenspel wisten ze op te halen tot 5 eersten gelijk. In het beslissende eerst haalde partuur Zwart nog eens alles uit de kast en wist op 5-5 6-4 de derde prijs toch nog veilig te stellen.

De finale ging dus tussen Douwe Schaafsma c.s. en Pieter Jelle Postma c.s. Tot spellen gelijk was het een gelijkopgaande partij, maar daarna raakte Douwe Schaafsma vooral in het perk zeer goed op dreef, dikke kaatsen leggend en zelfs een enkele maal de boven gepasseerd, legde hij een goede basis voor de overwinning. Daarbij goed gesteund in het perk door Gert Jouke Elzinga en een knappe opslag van Martije Otter werd het een mooie overwinnen op de stand van 5-2 6-4

Uitslag van de B-klasse:

1e Douwe Schaafsma, Gert Jouke Elzinga en Marije Otter

2e Pieter Jelle Postma, Joke van Klaarbergen en Antsje Veenstra

3e Steven Zwart, Sjoerd Johan Plantinga en Klaas Lijzenga.

A-Jeugd

De A-klasse was met zes parturen ook goed vertegenwoordigd. Ook zij waren verdeeld in twee poules. In poule 1 moest koningsbekerwinnaar van vorig jaar, Lieuwe Jan Kamminga met zijn maten Ferdinand Bos en Bert Koonstra, aantreden tegen partuur Hein Dijkstra, Jan Berends en Trynke Wijbenga. Dit werd een partij waarin beide parturen geen enkel punt cadeau gaven. Pas op de stand 5-5 6-4 moest partuur Hein Dijkstra c.s. de strijd opgeven. Daarna kwam het derde partuur in de perk tegen partuur Lieuwe Jan Kamminga c.s. Deze parturen waren erg aan elkaar gewaagd, maar doordat partuur Klaas Kooistra c.s. op de belangrijkste standen de punten inpikten, werd het een 5-3 overwinning voor Klaas Kooistra c.s. Daarna kwam het partuur Hein Dijkstra c.s weer in het perk en nu dus tegen partuur Klaas Kooistra c.s. Dit zou een heel spannende strijd worden. In het begin nam partuur Kooistra c.s. een 4-1 voorsprong en leek de partij gespeeld.

Maar partuur Dijkstra c.s. liet het er niet bij zitten en kwam zelfs terug to 4-4. Daarna was het weer partuur Kooistra, die een eerst pakte, maar het volgende eerst was toch weer voor partuur Dijkstra. In het laatste en beslissende eerst werd het zelfs 4-4 en op die stand plaatste Klaas Kooistra een knappe zitbal. Nu stond Hein Dijkstra voor de zware taak om de kleine kaats met zijn opslag te behouden. Hij sloeg de bal knap op, maar Jolanda Peterson wist, eveneens op knappe wijze, deze kaats te passeren en dus de overwinning binnen te halen.

In poule 2 moest partuur Sjoerd Visser, Tjalling Lijzenga en Henk van der Galiën het opnemen tegen partuur Gosse van Meekeren, Gosse Veenstra en Johannes Bloem. Er was weinig krachtsverschil tussen deze beide parturen. Partuur Sjoerd Visser c.s. was in het perk de sterkere, maar aan de opslag was het partuur van Gosse van Meekeren de sterkste. Deze iets sterkere opslag gaf uiteindelijk de doorslag en partuur van Meekeren won op de stand 5-5 6-4.

Daarna was het de beurt aan partuur Eibert Broersma, Binne Bloem en Marieke de Vries. om het op te nemen tegen Sjoerd Visser c.s. Deze partij bracht alles wat kaatsen zo aantrekkelijk maakt. Beste zitballen, afgewisseld met verre uitslagen en van Tjalling Lijzenga maar liefst 3 bovenslagen.

Dit leverde hem nog een mooie beker op, doordat Hinke ook nog een prijs op de meeste bovenslagen had gezet. Al met al werd het 5-5 6-6 en op die stand trok partuur Broersma c.s. aan het langste eind  en won deze enerverende partij. De beslissing moest dus in de partij tussen Broersma c.s. en Gosse van Meekeren c.s. vallen. Het partuur van Meekeren c.s. ging direct voortdurend van start en pakte een spel voorsprong. Dit ging partuur Broersma c.s. toch iets te snel en wisten toch weer gelijk te komen. Daarna was het toch weer van Meekeren c.s. die het initiatief nam en partuur Broersma c.s. kon daarop geen passen antwoord vinden. De uitslag werd 5-3 voor partuur van Meekeren c.s.

Partuur Broersma c.s. bleek zich weer helemaal hersteld te hebben van de nederlaag tegen van Meekeren c.s. en namen de derde prijs voor hun rekening de uitslag van deze partij werd 5-3 6-6.

In de finale dus Klaas Kooistra c.s. en Gosse van Meekeren c.s. Tot spellen gelijk was de stand in evenwicht. Daarna drukten Kooistra c.s. door naar 4-2, vooral door goed perkspel door Jolanda Peterson en Klaas Kooistra. Het volgende eerst leek een prooi te worden voor de twee Gosses en Johannes Bloem. Ze stonden met 6-2 voor en de aansluiting leek nabij. Maar toen vooral Joke van der Meulen aan de voorbest opslag van geen wijken wilde weten en de ballen er goed voorhield ging het eerst toch naar Kooistra c.s. De tegenstand van Van Meekeren c.s. was gebroken en de laatste slag viel op 5-2 6-4.

Uitslag van de A-klasse:

1e Klaas Kooistra (koning), Jolanda Peterson en Joke van der Meulen

2e Gosse van Meekeren, Gosse Veenstra en Johannes Bloem

3e Eibert Broersma, Benny Bloem en Marieke de Vries

Hierna was er nog een barbequefeestje, wat erg goed in de smaak viel bij de jeugd. Bij de prijsuitreiking werd de winnaar van de koningsbeker bekend. Dit werd met algemene stemmen Klaas Kooistra. Hinke Visser werd nog bedankt voor haar sponsoring, wat een uitgebreid applaus opleverde bij het talrijk opgekomen publiek. Al met al kan “Sla Raek” op een geslaagde kaatsmiddag terugzien. Zaterdag a.s. word de “Pipegael Partij” gehouden, die tevens de laatste van het seizoen is. De kaatsers hopen op een even goede opkomst als bij de jeugd.