BROEKSTERWÂLD – Wy sjogge werom op in tige slagge strjittekeats wykein, op nei de 30e edysje. Jubileum edysje!! Wy halde jimme op de hichte, mar jimme kinne der fêst rekken mei hâlde yn de aginda. Mei tank oan eltsenien dy ús holpen hat, de keatsers sels, de krânsen maksters, de musyk fan “Jayden” en fansels de stipers dy it wer mei tot in fantastysk sukses makke hawwe;

 Doarpshûs De Pipegael (Janco enTjitske Van Dijk), GB betonrenovatie (Geert bakker) Intersport Dokkum (Melvin Huizenga) ,schoonheidssalon Ilse (Ilse van der Veer), hoveniersbedrijf Sake Vd Wal, Klaas banga brillen (Klaas Banga, Autobedrijf M Lijzenga, Jodocus rvs en metaalbewerking (Alfred Delfstra), M.M.Works (Minne Kooistra), Pizzaria Rapido (Tjalling de Haan), Probo print, Brouwerij Dockum (Leon vd Meer), Boor en freesbedrijf I.L.Venema (Ide en Baukje Venema). Metselwerken van Meekeren, Boersma metaal en rvs (Jelke Boersma), GM montage (Gerrit Marinus), NNRD Drachten, Bouw & dienstverlening Fokke van der Veenen Hekstra bedrijven.

Prijswinnaars van de 2019 edysje

Winnaarsronde
1e prijs Arjen Soepboer, Roelie Dijkstra en Ide Venema
2e prijs Gosse Hellinga, Aant van der Veer en Katrin Koschel
3e prijs Jelle Auke Vrieswijk, ??, Kristiene Eisma

Verliezersronde (opnieuw geloot)
1e prijs Freerk Haisma, Hendrik Jansma en Teake van Lingen
2e prijs Tjibbe van der Veer, Jelke Boersma en Baukje Venema
3e prijs Roelof van der Veen, Hendrik Visser en Baukje de Jong