Ledenvergadering 2019

BROEKSTERWÂLD – Vrijdagavond 5 april is het weer tijd voor de start van het nieuwe seizoen met de jaarlijkse ledenvergadering. Graag nodigen we iedereen uit om aanstaande vrijdag 20:00 aanwezig te zijn in de kantine van Sla Raek.

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken – Doedag 20 april 2019
 • Notulen vorige ledenvergadering 13 april 2018
 • Jaarverslag 2018
 • Financieel verslag 2018
 • Verslag kascommissie Hendrik Leegstra en Bert Koonstra en benoemen van een nieuwe
 • Bestuursverkiezing

–     Aftredend en niet herkiesbaar:         
Renze Bloem
Rene Miedema
Tineke Boonstra
Ilse van der Veer  

–     Aftredend en herkiesbaar:                 Tjibbe van der Veer

–     Nieuwe kandidaten:                           
Minne Kooistra
Femke Marije Klaver
Dyonda Spiegelaar
Klaas Visser
Arjen Soepboer

Nieuwe kandidaten kunnen zich vóór de vergadering bij het bestuur melden

PAUZE

 • Jeugdzaken
 • Wedstrijdagenda 2019
 • Prijsuitreiking Competitiekaatsen 2018
 • Rondvraag

SLUITING