Woansdeitejûn 3 juli 2024 Federaasjepartij Noard-East Skoaljonges/Skoalfamkes & Jonges/Fammen yn Broeksterwâld

Wedstriidstipers:
Hoveniersbedrijf Sake vd Wal, Broeksterwâld
Bouw- en dienstverlening Fokke vd Veen, Broeksterwâld

PRIISWINNERS

JONGES:
1e Martijn Mossel, Jelle Renze Lei en Wybren de Vries

FAMMEN:
1e Fenna Koster en Laura Allema
2e Nienke de Haan en Marrit de Jong

SKOALJONGES:
1e Frederik Slagman en Marwin Boonstra

SKOALFAMMEN:
1e Berber Boersma, Sietske Marije Westra en Marije de Haan
2e Sanne Haaksma en Marith Postma
1e verl. Tiny Fokkens en Froukje Anita Lei