Freonen fan it strjittekeatsen 

8 en 9 July is it dan úteinlik safier: 30 jier strjittekeatsen. Mei freed fanôf 14.00 de 1e edysje fan it Strjittekeatsen foar de jeugd. Wy ha der sin oan, jim ek? Opjêfte fia tillefoan of persoanlik.
Opjêfte jeugd fia www.slaraek.nl